EMIGRACION ANSOTANA ENTA AMERICA

     
 

As”cadenas migratorias“ teneban muita importancia. Una vegada que se calaban bellas personas de una familia, lugá o comarca en un lugá lejano se favoreceba a plegada d´otros emigrans y si decidiba da ixe paso a l´otro lau d`o Atlántico existiban redes d´aduya. O que feba más barato o coste, no solo de dinés, en a decisión d´emigrá.
A val d´Ansó con una economía tradicional alredó d´a ganadería ovina trashumante estieba en una fortal crisis dende a segunda metá d´o sieglo XIX. Asina que muitas casas vioron partí a hombres y mullés en busca d´una vida mejó.
A finals d´o sieglo XIX y primés añadas d´o sieglo XX s´en iban ta Argentina por un “efecto contagio” d´os vecins navarros que teneban muita tradición d´emigrá a ixe país y tamién porque teneba muitas posibilidás de trobá treballo y ganá muitos dinés.

   

A emigración d´os montañeses d´as vals d´o Pirineu yera coseta muito extendida a finals d´o sieglo XIX y primés añadas d´o sieglo XX.
Al fren d´a Casa con sus dreitos y obligacions as leis d´o herencio meteban en primé lugá a un fillo o filla a costa d´os otros hermanos. Istos podeban contá con dote por matrimoniá entro a casa y fé más grans os recursos d´a fuerza d´o treballo, o fuera d´a casa. Tamién se vieban obligaus a íse-ne ya que quedaban muito mal paraus entro a comunidá pa asegurá o porvení suyo.

Asina que una manera de permití a reproducción d´o sistema yera emigrá, dau que a pervivencia d´o territorio estaba chuniu a un creximiento limitau d´as chens que viviban en o lugá.
Podeban ise-ne enta capital o lugás grans pa serví as mullés ó buscá otros treballos os hombres y tamién podeban ise-ne muito más lejos, EEUU y mas especialmen Argentina.

Dende pastós dica leñadós, como treballos pa os hombres y criadas o costureras p´as mullés “ o efecto clamada” fa qu´os ansotanos y ansotanas s´en vayan d´o lugá en do han naxiu a probá fortuna en otros lugás.